İnstitutyň gurluşy

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk YBI-y seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşygyň, gurluşyk materiallarynyň we inžener seýsmologiýasynyň ugrundaky düýpli we amaly barlaglary ýerine ýetirýän ýöriteleşdirilen ylmy-barlag edarasydyr.

İnstitutyň meseleleri – Türkmenistanyň sebitdäki aýratynlyklaryny hasaba almak bilen, gurluşygyň ugrundaky ylmy-barlag işlerini geçirmek, gurluşyk babatyndaky kadalaşdyryjy binýadyny kämilleşdirmek, şol sanda seýsmiki mikroetraplaşdyrmagyň kartalaryny işläp düzmek, gurulýan we ulanylýan desgalaryň seýsmika durnuklylygyna baha bermek, gurluşyk konstruksiýalaryny toprak suwlarynyň we dürli hilli topraklaryň zyýanly täsirinden goramak, ýerli çig mal esasly hereket edýän we täze gurluşyk materiallaryny işläp düzmek.

 

İnstitutyň gurluşy

İnstitutda alty sany ylmy-barlag barlaghanasy  bar:

 

«Jaýlaryň we desgalaryň seýsmika çydamlylygy» barlaghanasy aşakdaky namalary taýýarlaýar:

- Seýsmikligi 9 we ondan hem uly bolan gurluşyk meýdançalarda gurluýan desgalara we binalara ýetirilýän seýsmiki täsiriň güýjini azaltmak maksady bilen emeli esasyň inženerlik taýýarlygy boýunça HÖDÜRNAMALAR

HÖDÜRNAMALARY işläp taýýarlamak üçin potratçy tarapyndan tabşyrylmaly resminamalar:

 1. Hödürnamalary işläp taýýarlamak baradaky haýyşnama haty (nusgasyny şu ýerden alyp bilersiňiz);
 2. Gurluşyk meýdançasynyň inžener-geologiki gözlegleriniň tehniki hasabaty;
 3. Desganyň ýa-da binanyň “nol” belliginiň şäher ýa-da etrap binagäri tarapyndan tassyklanandygy baradaky delilnama;
 4. Desganyň fundamentiniň kese kesiginiň çyzgylary.

 

- Türkmenistanyň Milli seýsmiki etrapaşdyrma kartasyna laýyklykda seýsmikligi 9 we ondan hem uly bolan etraplarda ýerleşýän binalaryň we desgalaryň gurluşyk konstruksiýalarynyň tehniki ýagdaýynyň barlagynyň NETIJENAMASY

NETIJENAMANY işläp taýýarlamak üçin potratçy tarapyndan tabşyrylmaly resminamalar:

 1. Binanyň tehniki ýagdaýyny barlap bermek üçin şertnama baglaşmak baradaky haýyşnama haty (nusgasyny şu ýerden alyp bilersiňiz);
 2. Meýdançasynyň inžener-geologiki gözlegleriniň tehniki hasabaty;
 3. Desganyň konstruktiw çyzgylary;
 4. Desganyň inwentar işi ýa-da pasporty.

 

- Gurulýan desganyň hendeginiň düýbiniň ölçegleriniň we çuňlygynyň berlen Hödürnamalara we taslama çözgütlerine laýyk gelýänliginiň barlagynyň DELILNAMASY  

Delilnamany işläp taýýarlamak üçin potratçy tarapyndan tabşyrylmaly resminamalar:

 1. SÝDG YBI-ty bilen potratçy kompaniýanyň arasyndaky şertnamanyň nusgasy;
 2. Seýsmikligi 9 we ondan hem uly bolan gurluşyk meýdançalarda gurluýan desgalara we binalara ýetirilýän seýsmiki täsiriň güýjini azaltmak maksady bilen emeli esasyň inženerlik taýýarlygy boýunça Hödürnamalar;
 3. Desganyň hendeginiň (kotlowanyň) çyzgylary.

 

- Gurulýan desganyň üst ýüzleriniň örtgi plitalarynyň berkitme şaýlary boýunça NETIJENAMA

Netijenamany işläp taýýarlamak üçin potratçy tarapyndan tabşyrylmaly resminamalar:

 1. SÝDG YBI-ty bilen potratçy kompaniýanyň arasyndaky şertnamanyň nusgasy;
 2. Berkitme şaýlarynyň nusgalarynyň 1 mermer plita ululygynda gurnalar görnüşi;
 3. Nusgalry seçip almak delilnamasy (nusgasyny şu ýerden alyp bilersiňiz).

 

«“Inžener seýsmologiýasy, esaslar we binýatlar”» barlaghanasy aşakdaky namalary taýýarlaýar:

 

 • Gurluşyk meýdançasynyň inžener-geologiki gözlegleriniň TEHNIKI HASABATY

TEHNIKI HASABATY işläp taýýarlamak üçin potratçy tarapyndan tabşyrylmaly resminamalar:

 1. Tehniki hasabaty işläp taýýarlamak baradaky haýyşnama haty (nusgasyny şu ýerden alyp bilersiňiz);
 2. Gurluşyk meýdançasynyň baş meýilnamasynyň çyzgysy;

BELLIK: Tehniki hasabaty taýýarlamak üçin gurluşyk meýdançasynda buraw we gözleg işleri ýerine ýetirilýär.

 • Teýkaryň dykyzlandyrylan teýgumlarynyň dykyzlygyny we çyglylygyny  TDS 28514-90 we TDS 5180-84 talaplaryna laýyklykda kesgitlemegiň BEÝANY. 
 • «jet-grout» görnüşli buroinýeksion gazyklar arkaly dykyzlandyrylan teýkar teýgumlarynyň fiziki-mehaniki häsiýetleriniň görkezijilerini kesgitlemek barada NETIJENAMA.

BELLIK: Netijenamany taýýarlamak üçin gurluşyk meýdançasynda statiki we dinamki zondirleme gözleg işleri ýerine ýetirilýär.

 • Gurluşyk meýdançasynyň hasaplanylýan seýsmikligine baha bermek boýunça NETIJENAMA

NETIJENAMANY işläp taýýarlamak üçin potratçy tarapyndan tabşyrylmaly resminamalar:

 1. Hasap seýsmikligiň Netijenamasyny işläp taýýarlamak baradaky haýyşnama haty (nusgasyny şu ýerden alyp bilersiňiz);
 2. Gurluşyk meýdançasynyň inžener-geologiki gözlegleriniň tehniki hasabaty;
 3. Desganyň ýa-da binanyň “nol” belliginiň şäher ýa-da etrap binagäri tarapyndan tassyklanandygy baradaky delilnama;

 

«Gidroizolýasiýa we posa garşy gorag» barlaghanasy aşakdaky namalary taýýarlaýar:

 

- Gurluşyk desgasynda toprak bilen galtaşýan gurnawlaryň posa garşy we gidroizolýasiýa goragynyň taslamasyny düzmek we tehnologiýalary boýunça HÖDÜRNAMALAR

HÖDÜRNAMALARY işläp taýýarlamak üçin potratçy tarapyndan tabşyrylmaly resminamalar:

 1. Hödürnamalary işläp taýýarlamak baradaky haýyşnama haty (nusgasyny şu ýerden alyp bilersiňiz);
 2. Gurluşyk meýdançasynyň inžener-geologiki gözlegleriniň tehniki hasabaty;
 3. Desganyň fundamentiniň kese kesiginiň çyzgylary.

 

- Gidroizolýasiýa materiallarynyň fiziki-mehaniki synaglarynyň netijeleriniň BEÝANY

BEÝANy işläp taýýarlamak üçin potratçy tarapyndan tabşyrylmaly resminamalar:

 1. Nusgalary seçip almak boýunça delilnama (nusgasyny şu ýerden alyp bilersiňiz);
 2. “Türkmenstandartlary” BDG-y tarapyndan berlen sertifikatyň nusgasy;
 3. Gümrük deklarasiýasynyň nusgasy;
 4. Satyn almagyň şertnamasynyň nusgasy;
 5. Nusga – 1m.

 

- Ýylylykizolýasiýa materiallarynyň fiziki-mehaniki synaglarynyň netijeleriniň BEÝANY

BEÝANy işläp taýýarlamak üçin potratçy tarapyndan tabşyrylmaly resminamalar:

 1. Nusgalary seçip almak boýunça delilnama (nusgasyny şu ýerden alyp bilersiňiz);
 2. “Türkmenstandartlary” BDG-y tarapyndan berlen sertifikatyň nusgasy;
 3. Gümrük deklarasiýasynyň nusgasy;
 4. Satyn almagyň şertnamasynyň nusgasy;
 5. Nusga – 1 sany.

 

- Penopolistirol materiallarynyň fiziki-mehaniki synaglarynyň netijeleriniň BEÝANY

BEÝANy işläp taýýarlamak üçin potratçy tarapyndan tabşyrylmaly resminamalar:

 1. Nusgalary seçip almak boýunça delilnama (nusgasyny şu ýerden alyp bilersiňiz);
 2. “Türkmenstandartlary” BDG-y tarapyndan berlen sertifikatyň nusgasy;
 3. Gümrük deklarasiýasynyň nusgasy;
 4. Satyn almagyň şertnamasynyň nusgasy;
 5. Nusga – 1 sany.

 

- Gipsokarton listleriniň fiziki-mehaniki synaglarynyň netijeleriniň BEÝANY

BEÝANy işläp taýýarlamak üçin potratçy tarapyndan tabşyrylmaly resminamalar:

 1. Nusgalary seçip almak boýunça delilnama (nusgasyny şu ýerden alyp bilersiňiz);
 2. “Türkmenstandartlary” BDG-y tarapyndan berlen sertifikatyň nusgasy;
 3. Gümrük deklarasiýasynyň nusgasy;
 4. Satyn almagyň şertnamasynyň nusgasy;
 5. Nusga – 1 sany.

 

«Gurluşyk materiallarynyň häsiýetleriniň barlagy» barlaghanasy aşakdaky namalary taýýarlaýar:

 

- Semendiň fiziki-mehaniki we himiki-mineralogiki synaglarynyň netijeleriniň BEÝANY

BEÝANy işläp taýýarlamak üçin potratçy tarapyndan tabşyrylmaly resminamalar:

 1. Nusgalary seçip almak boýunça delilnama (nusgasyny şu ýerden alyp bilersiňiz);
 2. “Türkmenstandartlary” BDG-y tarapyndan berlen sertifikatyň nusgasy;
 3. Nusga – 10 kg.

 

- Beton garyndysy üçin ulanylýan suwyň himiki analiziniň netijeleriniň BEÝANY

BEÝANy işläp taýýarlamak üçin potratçy tarapyndan tabşyrylmaly resminamalar:

 1. Nusgalary seçip almak boýunça delilnama (nusgasyny şu ýerden alyp bilersiňiz);
 2. Nusga – 1,5 litr.

 

- Demir magdanynyň himiki analiziniň netijeleriniň BEÝANY

BEÝANy işläp taýýarlamak üçin potratçy tarapyndan tabşyrylmaly resminamalar:

 1. Nusgalary seçip almak boýunça delilnama (nusgasyny şu ýerden alyp bilersiňiz);
 2. Nusga – 3 kg, nusga bölekleri 50sm uly bolmaly däl.

 

- Klinkeriň himiki analiziniň netijeleriniň BEÝANY

BEÝANy işläp taýýarlamak üçin potratçy tarapyndan tabşyrylmaly resminamalar:

 1. Nusgalary seçip almak boýunça delilnama (nusgasyny şu ýerden alyp bilersiňiz);
 2. “Türkmenstandartlary” BDG-y tarapyndan berlen sertifikatyň nusgasy;
 3. Nusga – 10 kg.

 

- Çagylyň we çägäniň petrografiki analiziniň netijeleriniň BEÝANY

BEÝANy işläp taýýarlamak üçin potratçy tarapyndan tabşyrylmaly resminamalar:

 1. Nusgalary seçip almak boýunça delilnama (nusgasyny şu ýerden alyp bilersiňiz);
 2. “Türkmenstandartlary” BDG-y tarapyndan berlen sertifikatyň nusgasy;
 3. Nusga – 1 kg.

 

- Daşyň, çagylyň we grawiniň fiziki-mehaniki synaglarynyň netijeleriniň BEÝANY

BEÝANy işläp taýýarlamak üçin potratçy tarapyndan tabşyrylmaly resminamalar:

 1. Nusgalary seçip almak boýunça delilnama (nusgasyny şu ýerden alyp bilersiňiz);
 2. “Türkmenstandartlary” BDG-y tarapyndan berlen sertifikatyň nusgasy;
 3. Nusga – 15 kg.

 

- Awtomobil ýollarynyň, jaýlaryň we desgalaryň binýadynyň aşagyna düşelýän çäge-çagyl garyndysynyň (grawmassa) synaglarynyň netijeleriniň BEÝANY

BEÝANy işläp taýýarlamak üçin potratçy tarapyndan tabşyrylmaly resminamalar:

 1. Nusgalary seçip almak boýunça delilnama (nusgasyny şu ýerden alyp bilersiňiz);
 2. “Türkmenstandartlary” BDG-y tarapyndan berlen sertifikatyň nusgasy;
 3. Nusga – 15 kg.

- Gurluşyk meýdançanyň teýgumunyň we yzyna gömülýän topraklarynyň agressiwligine bolan synagynyň BEÝANY

BEÝANy işläp taýýarlamak üçin potratçy tarapyndan tabşyrylmaly resminamalar:

 1. Nusgalary seçip almak boýunça delilnama (nusgasyny şu ýerden alyp bilersiňiz);
 2. Nusga – 10 kg.

 

 

«Beton we demirbeton» barlaghanasy aşakdaky namalary taýýarlaýar:

 

- Beton garyndysynyň düzümini seçip almak boýunça HÖDÜRNAMALAR

HÖDÜRNAMALARY işläp taýýarlamak üçin potratçy tarapyndan tabşyrylmaly resminamalar:

 1. Hödürnamalary işläp taýýarlamak baradaky ýüzlenme (nusgasyny şu ýerden alyp bilersiňiz);
 2. Inert materiallarynyň we semendiň nusgalary 20-25kg;
 3. Nusgalary seçip almak boýunça delilnama (nusgasyny şu ýerden alyp bilersiňiz).

 

- Beton nusgalarynyň fiziki-mehaniki synaglarynyň BEÝANY

Beýany işläp taýýarlamak üçin potratçy tarapyndan tabşyrylmaly resminamalar:

 1. Nusgalary seçip almak boýunça delilnama (nusgasyny şu ýerden alyp bilersiňiz);
 2. Beton kublarynyň nusgalary 10х10х10sm ýa-da 15х15х15sm ölçegli. Nusgalaryň sany – 3 (7 günlük) we 3 sany (28 günlük).

 

- Gazbeton bloklarynyň nusgalarynyň fiziki-mehaniki synaglarynyň BEÝANY

Beýany işläp taýýarlamak üçin potratçy tarapyndan tabşyrylmaly resminamalar:

 1. Nusgalary seçip almak boýunça delilnama (nusgasyny şu ýerden alyp bilersiňiz);
 2. Gazbeton kublarynyň nusgalary 10х10х10sm ölçegli 3 sany we zawod ölçegleriniň 3 sany nusgasy.

 

- Betonyň nusgalarynyň suwgeçirmezliginiň fiziki-mehaniki synaglarynyň BEÝANY

Beýany işläp taýýarlamak üçin potratçy tarapyndan tabşyrylmaly resminamalar:

 1. Nusgalary seçip almak boýunça delilnama (nusgasyny şu ýerden alyp bilersiňiz);
 2. Beton nusgalary diamtri 15sm, beýikligi 15sm bolan silindr 6 sany.

 

- Beton nusgalarynyň aýaza durnuklylygynyň fiziki-mehaniki synaglarynyň BEÝANY

Beýany işläp taýýarlamak üçin potratçy tarapyndan tabşyrylmaly resminamalar:

 1. Nusgalary seçip almak boýunça delilnama (nusgasyny şu ýerden alyp bilersiňiz);
 2. Beton kublarynyň nusgalary 10х10х10sm ölçegli. Nusgalaryň sany – 15 (28 günlük).

 

- Gurluşyk konstruksiýalaryndan alnan (kern) beton nusgalarynyň fiziki-mehaniki synaglarynyň BEÝANY

Beýany işläp taýýarlamak üçin potratçy tarapyndan tabşyrylmaly resminamalar:

 1. Konstruksiýalardan kern nusgalary almak baradaky haýyşnama haty.
 2. KŽ bölüminiň taslama çyzgylary.

BELLIK: Beýan gurluşyk meýdançasyna gidilip gurluşyk konstruksiýalardan ýörite enjam bilen alnan kernleri synagdan geçirilenden soň taýýarlanylýar.

- Gurluşyk konstruksiýalarynyň betonynyň sklerometriki synaglarynyň BEÝANY

Beýany işläp taýýarlamak üçin potratçy tarapyndan tabşyrylmaly resminamalar:

 1. Gurluşyk meýdançasyna gidilmeli;
 2. KŽ bölüminiň taslama çyzgylary;
 3. Beton işleriniň žurnaly.

 

- Armatur poladynyň nusgalarynyň fiziki-mehaniki synaglarynyň BEÝANY

Beýany işläp taýýarlamak üçin potratçy tarapyndan tabşyrylmaly resminamalar:

 1. Nusgalary seçip almak boýunça delilnama (nusgasyny şu ýerden alyp bilersiňiz);
 2. “Türkmenstandartlary” BDG-y tarapyndan berlen sertifikatyň nusgasy;
 3. Gümrük deklarasiýasynyň nusgasy;
 4. Satyn almagyň şertnamasynyň nusgasy;
 5. Nusga – her diametrden uzynlygy 30sm bolan 2 sany nusga we uzynlygy 35sm bolan 2 sany nusga.

 

- Diwar daşlarynyň (bloklarynyň) nusgalarynyň fiziki-mehaniki synaglarynyň BEÝANY

Beýany işläp taýýarlamak üçin potratçy tarapyndan tabşyrylmaly resminamalar:

 1. Nusgalary seçip almak boýunça delilnama (nusgasyny şu ýerden alyp bilersiňiz);
 2. “Türkmenstandartlary” BDG-y tarapyndan berlen sertifikatyň nusgasy;
 3. Gümrük deklarasiýasynyň nusgasy;
 4. Satyn almagyň şertnamasynyň nusgasy;
 5. Diwar daşlarynyň her bir görnüşinden 3 sany nusga (28 günlük).

 

 • Grawmassanyň, çagylyň we çägäniň nusgalarynyň fiziki-mehaniki synaglarynyň BEÝANY

Beýany işläp taýýarlamak üçin potratçy tarapyndan tabşyrylmaly resminamalar:

 1. Nusgalary seçip almak boýunça delilnama (nusgasyny şu ýerden alyp bilersiňiz);
 2. “Türkmenstandartlary” BDG-y tarapyndan berlen sertifikatyň nusgasy;
 3. Nusga – 25-50kg.

 

- Keramzit daşynyň fiziki-mehaniki synaglarynyň BEÝANY

Beýany işläp taýýarlamak üçin potratçy tarapyndan tabşyrylmaly resminamalar:

 1. Nusgalary seçip almak boýunça delilnama (nusgasyny şu ýerden alyp bilersiňiz);
 2. “Türkmenstandartlary” BDG-y tarapyndan berlen sertifikatyň nusgasy;
 3. Nusga – 20-25kg.

 

- Jaýlaryň we binalaryň üst ýüzüne goýulýan plitalaryň (mermer we granit) fiziki-mehaniki synaglarynyň BEÝANY

Beýany işläp taýýarlamak üçin potratçy tarapyndan tabşyrylmaly resminamalar:

 1. Nusgalary seçip almak boýunça delilnama (nusgasyny şu ýerden alyp bilersiňiz);
 2. “Türkmenstandartlary” BDG-y tarapyndan berlen sertifikatyň nusgasy;
 3. Satyn almagyň şertnamasynyň nusgasy;
 1. Nusga: Galyňlygy 3sm bolan plitalar    6sm х 6sm – 20 sany,

4sm х 16sm – 12sany,

10sm х 10sm- 2sany.

           

(nusgalaryň ýüzünde desganyň we potratçynyň ady hem-de getirilen ýurdy ýazylgy bolmaly). 

- Keramiki plitalaryň (kafel) fiziki-mehaniki synaglarynyň BEÝANY

Beýany işläp taýýarlamak üçin potratçy tarapyndan tabşyrylmaly resminamalar:

 1. Nusgalary seçip almak boýunça delilnama (nusgasyny şu ýerden alyp bilersiňiz);
 2. “Türkmenstandartlary” BDG-y tarapyndan berlen sertifikatyň nusgasy;
 3. Satyn almagyň şertnamasynyň nusgasy;
 4. Nusga: Diwarlar üçin plitalar     Üç sany bütin plita

4sm х16sm – 20 sany,

Pol üçin plitalar                  Üç sany bütin plita

4sm х 16sm – 20sany,

7sm х 7sm- 10sany.

 

- Granit bordýur daşynyň fiziki-mehaniki synaglarynyň BEÝANY

Beýany işläp taýýarlamak üçin potratçy tarapyndan tabşyrylmaly resminamalar:

 1. Nusgalary seçip almak boýunça delilnama (nusgasyny şu ýerden alyp bilersiňiz);
 2. “Türkmenstandartlary” BDG-y tarapyndan berlen sertifikatyň nusgasy;
 3. Nusga – 5х5х5sm ölçegli 10sany.

 

 

«Asfalt materiallary» barlaghanasy aşakdaky namalary taýýarlaýar:

 

- Binalaryň we desgalaryň üçegini gurnamak boýunça HÖDÜRNAMALAR HÖDÜRNAMALARY işläp taýýarlamak üçin potratçy tarapyndan tabşyrylmaly resminamalar:

 1. Hödürnamalary işläp taýýarlamak baradaky ýüzlenme (nusgasyny şu ýerden alyp bilersiňiz);
 2. Binagärlik bölüminiň taslama çyzgylary.

 

- Ýol üçin nebit bitumlaryň we gurluşyk üçin nebit bitumlaryň synaglarynyň BEÝANY

Beýany işläp taýýarlamak üçin potratçy tarapyndan tabşyrylmaly resminamalar:

 1. Nusgalary seçip almak boýunça delilnama (nusgasyny şu ýerden alyp bilersiňiz);
 2. “Türkmenstandartlary” BDG-y tarapyndan berlen sertifikatyň nusgasy;
 3. Tehniki pasportynyň nusgasy;
 4. Nusga – 1kg

 

- Posa garşy we gidroizolýasion bitum-emulsiýaly mastika (pasta) synaglarynyň BEÝANY

Beýany işläp taýýarlamak üçin potratçy tarapyndan tabşyrylmaly resminamalar:

 1. Nusgalary seçip almak boýunça delilnama (nusgasyny şu ýerden alyp bilersiňiz);
 2. “Türkmenstandartlary” BDG-y tarapyndan berlen sertifikatyň nusgasy;
 3. Tehniki pasportynyň nusgasy;
 4. Nusga – 3kg

 

- Asfaltbeton garyndylarynyň we asfaltbeton kernleriniň synaglarynyň BEÝANY

Beýany işläp taýýarlamak üçin potratçy tarapyndan tabşyrylmaly resminamalar:

 1. Nusgalary seçip almak boýunça delilnama (nusgasyny şu ýerden alyp bilersiňiz);
 2. “Türkmenstandartlary” BDG-y tarapyndan berlen sertifikatyň nusgasy;
 3. Tehniki pasportynyň nusgasy;
 4. Nusga – 10kg ýa-da 25х25sm ölçegli kesilip alnan nusga.

- Asfaltbeton garyndylary üçin jyglym daş, çagylyň we çägäniň synaglarynyň BEÝANY

Beýany işläp taýýarlamak üçin potratçy tarapyndan tabşyrylmaly resminamalar:

 1. Nusgalary seçip almak boýunça delilnama (nusgasyny şu ýerden alyp bilersiňiz);
 2. “Türkmenstandartlary” BDG-y tarapyndan berlen sertifikatyň nusgasy;
 3. Nusga – 25-40kg.

 

- Üçegiň suw geçirmezliginiň barlag işleri boýunça DELILNAMA

Delilnamany işläp taýýarlamak üçin potratçy tarapyndan tabşyrylmaly resminamalar:

 1. Üçegiň taslama çyzgylary;
 2. Göze ilmeýän işleriň delilnamalary.

 

- Töweregi abadanlaşdyryş  barlag  işleri boýunça DELILNAMA

Delilnamany işläp taýýarlamak üçin potratçy tarapyndan tabşyrylmaly resminamalar:

 1. Abadanlaşdyryş işleriniň taslama çyzgylary;
 2. Göze ilmeýän işleriň delilnamalary.

 

 

Kanselýariýa we informatika bölümi namalary hasaba alyş we goýberiş işlerini ýerine ýetirýär.

(resminamalar sagat 15:00 dan soň berilýär, habarlaşmak üçin tel. 22-11-82/83)