«Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda Gurluşyk we binagärlik pudagynyň ylmy gadamlary» atly ylmy-amaly maslahatynyň we sergisiniň IŞ MEÝILNAMASY

«Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda Gurluşyk we binagärlik pudagynyň ylmy gadamlary» atly ylmy-amaly maslahatynyň we sergisiniň IŞ MEÝILNAMASY

Aşgabat şäheri, 2016-njy ýylyň 8-9-njy iýuny Maslahatyň we serginiň geçirilýän ýeri: Türkmenistanyň Gurluşyk toplumynyň edara binasy

 

8-nji iýun, çarşenbe

9:00

Maslahata gelen myhmanlary garşylamak.

 

Çagyrylan adamlar:

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň, Türkmenistanyň Jemagat hojalygy ministrliginiň, “Türkmenawtoýollary” Döwlet konserniniň, Aşgabat şäher häkimliginiň edara-kärhanalarynyň ýolbaşçylary we hünärmenleri, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň, Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk institutynyň, Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň, Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebiniň mugallymlary we talyplary

9:00-9:30

Maslahata gatnaşyjylary hasaba almak

9:30-10:00

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebiniň “Ak-mermer” we Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň “Oguzlar” aýdym-saz toparlarynyň çykyş etmekleri.

Ylmy-amaly maslahatyna we sergisine gatnaşýanlaryň gurluşyk pudagynyň gazanan üstünliklerine we ösüşine bagyşlanan serginiň ekspozisiýalaryna aýlanyp görmekleri.

10:00-10:15

«Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda Gurluşyk we binagärlik pudagynyň ylmy gadamlary» atly ylmy-amaly maslahatynyň açylyş dabarasy.

Maslahaty alyp baryjy, Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministri Çary Ataýew maslahatyň açylýandygyny yglan edýär.

Türkmenistanyň Döwlet Gimni ýaňlanýar.

10:15-10:25

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministri Çary Ataýewiň giriş sözi.

10:25-10:40

Garaşsyz, Baky Bitarap Türkmenistanyň gurluşyk pudagy barada wideofilmiň görkezilmegi.

10:40-10:50

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň rektory, t.y.k. Baýrammyrat Atamanowyň çykyşy

10:50-11:00

Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk institutynyň kafedera müdiri, dosent Jumagylyç Mämmedowyň  çykyşy

11:00-11:10

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň ylmy işler boýunça prorektory, s.ö.y.k. Nurýagdy Ýagşymyradowyň çykyşy

11:10-11:20

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň uly mugallymy Amangeldi Orazowyň çykyşy

11:20-11:40

Maslahaty alyp baryjy, Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministri Çary Ataýew ylmy-amaly maslahatyň bölümçeleri boýunça we olarda alnyp barylmaly işler barada gözükdürme berýär

11:40-14:30

Arakesme

14:30-18:00

«Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda Gurluşyk we binagärlik pudagynyň ylmy gadamlary» atly ylmy-amaly maslahatynyň işini bölümler arkaly dowam etmegi.

18:00-20:40

Arakesme

20:40-21:40

Çuňňur Hormatlanylýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň baş saglygyna agyz açar nahary.

Geçirilýän ýeri: Aşgabat şäherindäki “Aşgabat” myhmanhanasynyň 1-nji gatyndaky restorany

21:40

«Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda Gurluşyk we binagärlik pudagynyň ylmy gadamlary» atly ylmy-amaly maslahatynyň birinji iş güniniň tamamlanmagy.

9-njy iýun, penşenbe

9:00-9:10

“Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda Gurluşyk we binagärlik pudagynyň ylmy gadamlary” atly ylmy-amaly maslahatynyň ikinji iş gününiň başlanmagy.

Maslahaty alyp baryjy, Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministri Çary Ataýew maslahatyň ikinji iş gününiň öz işine başlaýandygyny yglan edýär

9:10-9:30

“Gurluşyk we gurluşyk materiallarynyň önümçiliginde innowasion tehnologiýalar. Gurluşygyň seýsmiki ýagdaýa durnuklylygy” atly I bölümiň başlygy Çaryýar Ahmedowyň çykyşy.

9:30-9:50

“Binagärlik, dizaýn, şähergurluşygy we ilatly ýerleri meýilleşdirmek” atly II bölümiň başlygy Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň ylmy işler boýunça prorektory Nurýagdy Ýagşymyradowyň çykyşy.

9:50-10:10

“Häzirki zaman awtomobil ýollarynyň, köprüleriň we tunelleriň gurluşygy” atly III bölümiň başlygy Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk institutynyň  ylmy işler boýunça prorektory Annamuhammet Bagşyýewiň  çykyşy.

10:10-10:30

“Gurluşyk pudagynyň ekologiki meseleleri. Jemagat hojalygyny dolandyrmagyň ylmy esaslary” atly IV bölümiň başlygy Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň ylmy işler boýunça prorektory Aşyrmuhammet Myratlyýewiň çykyşy.

10:30-10:50

Maslahaty alyp baryjy, Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministri Çary Ataýew maslahaty jemlemegi

10:50-11:00

“Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda Gurluşyk we binagärlik pudagynyň ylmy gadamlary” atly ylmy-amaly maslahatynyň işiniň tamamlanmagy.

 

“Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda

Gurluşyk we binagärlik pudagynyň ylmy gadamlary” atly

ylmy-amaly maslahatynyň bölümleriniň iş tertibi

8-nji iýun, penşenbe 14:30-18:00

 

I BÖLÜM.

Gurluşyk we gurluşyk materiallarynyň önümçiliginde innowasion tehnologiýalar. Gurluşygyň seýsmiki ýagdaýa durnuklylygy.

Geçirilýän ýeri: Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi,  14-nji  gat, kiçi Mejlisler zaly.

Bölümiň başlygy: Çaryýar Ahmedow, Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministriň orunbasary.

Kätip: Maral Berdekowa, Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň baş hünärmeni.

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministriniň orunbasary Ç.Ahmedowyň giriş sözi.

Çykyşlar

1. “Gurmak arkaly döretmek – milli Liderimiziň täze durmuşy filosofiýasynyň esasy ýörelgesidir”

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň rektory, t.y.k. B.Atamanow.

2. “Gurluşyk we gurluşyk materiallarynyň önümçiliginde innowasion tehnologiýalar”

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy M.Annaýew.

3. “Gurluşyk materiallarynyň täze görnüşlerini almak maksady bilen önümçilikdäki mineral çig mallary we galyndylary öwrenmek”

Türkmenistanyň Senagat ministrliginiň “Senagattaslama” taslama institutynyň inženeri J. Soltanowa.

4. “Innowasion seýsmoizolirleme gurluşlar – seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşykda ulanylýan “Polat okjagazly rezinmetallik diregler”

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň “Türkmendöwlettaslama” döwlet taslama ylmy önümçilik birleşigi, bölüm başlygy, t.y.k. S.Gaipow.

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň “Türkmendöwlettaslama” döwlet taslama ylmy önümçilik birleşigi, alyp baryjy inženeri, t.y.k. A.Nafasow.

5. “Binalarda, desgalarda ýüze çykýan duz poslamasyny we şorlanmasyny öwrenmekligiň ylmy wajyplygy”

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag institutynyň barlaghana müdiriniň w.w.ý.ý. A.Saparowa.

6. “Betonlaryň önümçilik tehnologiýasynda goşundylary ulanmaklygyň netijeliligi”

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag institutynyň baş ylmy işgäri, t.y.k. J.Lewşina.

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag institutynyň esasy inženeri A.Demçenko.

7. “Suwdan doýgun, gowşak teýgumlaryň gurluşyk häsiýetleriniň aýratynlyklary”

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag institutynyň barlaghana müdiri L.Aşyrowa.

8. “Maglumatlaryň howpsuzlygy”

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Usulyýet, nyrh emele getiriş we çykdajy ölçegleri döwlet müdirliginiň bölüm başlygy A.Nuryýew.

9. “Gurluşyk hünärlerinde okadylýan talyplara daşary ýurt dillerini okatmakda innowasion tehnologiýalary ulanmak”

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň uly mugallymy K.Allabaýewa.

10. “Kükürtli beton materialyndan turba görnüşli gurluşyk önümini ýasamagyň tehnologiýasy”

Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň uly mugallymy, f-m.y.k. P.Ataýew.

Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň talyby M.Resulkulyýewa.

11. “Türkmenbaşy Halkara deňiz portunda gämi duralgasynyň gurluşygynda turba görnüşli polat paýalary oturtmak işlerinde täze tehnologiýalary ornaşdyrmak”

Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk institutynyň mugallymy O.Çaryýew.

12. “Gurluşyk mehanikasynyň meselelerini çözmekde MATLAB programmasyny ulanmak”

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň mugallymy Ö.Çowdurow.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň öwreniji mugallymy J.Musaýewa.

13. “Kükürtden ýöriteleşdirilen gurluşyk we ýol gurluşyk materiallaryny öndürmegiň mümkinçilikleri”

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň mugallymy Ç.Hojamuhammedowa.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby Ş.Nuryýewa.

14. “Ýerli çig mallardan reňkli sement öndürmegiň mümkinçilikleri”

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň uly mugallymy Ş.Kliçowa.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň öwreniji mugallymy Z.Karaýewa.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby Y.Okşukow.

15. “Türkmenistanyň ýerli çig mallaryndan gurluşyk we ýylylyk örtük materiallaryny taýýarlamagyň tehnologiýasy”

Türkmen döwlet binagärlik-gurlruşyk institutynyň dosenti t.y.d. H.Kurbanow.

Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň uly mugallymy S.Kürräýew.

Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk institutynyň mugallymy M.Gurbanowa.

16. “Türkmenistanyň gurluşyk obýektlerinde we kärhanalarynda elektrik energiýasyny tygşytlamagyň usullary”

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň professory t.y.d. P.Nazarow.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň uly mugallymy T.Şallyýew.

17. “Kese we dik seýsmiki barýerleriň derňeme usullary”

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň okuw işleri boýunça prorektory P.Orazow.

18. “Gurluşyk pudagynyň täze hünärleri”

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň uly mugallymy A.Orazow.

19. “Gurluşyk material önümçiliginde polietileni ulanmak esasynda gurluşyk materialyny öndürmek”

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň uly mugallymy D.Durdyýew.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby N.Nursähedow.

20. “Garagum çägesinden gazbeton gurluşyk materiallaryny öndürmek”

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň uly mugallymy D.Durdyýew.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby O.Durdyýew.

21. “Ortogonal-atanaklaýyn fermalardan ybarat struktura örtük ulgamy”

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Baş döwlet seljeriş müdirliginiň baş hünärmeni, t.y.k. A.Ýazdurdyýew.

Türkmenistanyň nebit we gaz ministrliginiň “Türkmennebitgazgurluşyk” Döwlet konserniniň taslama işleri müdirliginiň inženeri, B.Ýazdurdyýew.

 

II BÖLÜM

 

Binagärlik, dizaýn, şähergurluşygy we ilatly ýerleri meýilleşdirmek.

Geçirilýän ýeri: Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň kiçi Mejlisler zaly, 3-nji gat.

Bölümiň başlygy: Nurýagdy Ýagşymyradow, Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň ylmy işler boýunça prorektory.

Kätip: Gülälek Keroglyýewa, Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň uly ylmy işgäri.

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň ylmy işler boýunça prorektory Nurýagdy Ýagşymyradowyň giriş sözi.

Çykyşlar

1. “Döwletiň paýtagty hökmünde Aşgabady ösdürmegiň aýratynlyklary”

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministri Ç. Ataýew.

2. “Şähergurluşuk taslamalaryň tehniki-ykdysadyy görkezijileri”

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň uly mugallymy A.Geldinazarowa.

3. “Türkmeniň edebi mirasynda wasp edilen binagärlik nusgalary we olaryň döwrebap keşbi”

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň uly mugallymy Ç.Şükürow.

4. “Arkadag” binasynyň binagärlik-çeperçilik çözgüdi”

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy A.Hebbikuliýewa.

5. “Türkmenistanyň orta asyr ýadygärlikleriniň çeper bezeglerini häzirki zaman binagärliginde ulanmak meseleleri”

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh institutynyň aspiranty M.Amanow.

6. “Şäherleriň we obalaryň baş meýilnamalarynda taryhy-medeni ýadygärlikleriň tutýan orny”

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň Taryhy we medeni ýadygärlikleri goramak, öwrenmek hem-de rejelemek baradaky Milli müdirliginiň baş hünärmeni M.Çaryýew.

7. “Garaşsyz Türkmenistanyň hatyra ýadygärlikleriniň binagärlik aýratynlyklary”

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň mugallymy A.Adaýew.

8. “Dehistanyň demirgazyk minarasynyň ýokarky guşak nagyşlarynyň geometriki gurluşynyň usuly”

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň uly mugallymy Ä.Gubaýewa.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby Ş.Annagulyýewa.

9. “Binagärlik mirasyny ylmy taýdan öwrenmekde ýaş alymlaryň tejribesi”

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň uly mugallymy Ä.Gubaýewa.

10. “Ýaş binagärleriň we dizaýnerleriň eserlerinde milli äheňler”

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň mugallymy J.Baltaýewa.

11. “Soltangala şäheriniň meýilleşdiriş strukturasy”

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň professory, ylymlaryň doktory, akademik A.Esenow.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň mugallymy J.Hallaýewa.

12. “Dürli binagärçilik usullarynda reňkiň we ýagtylygyň ulanylyşynyň aýratynlyklary”

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň mugallymy J.Haitbaýewa.

13. “Binagärçilik bezeglerinde türkmen halysynyň orny”

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň mugallymy M.Jumaniýazowa.

14. “Türkmenistanyň taryhy ýadygärlikleriniň binagärlik aýratynlyklary”

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň uly mugallymy A.Nyýazowa.

15. “Jaýlaryň energiýa nerijeliligini ýokarlandyrmakda alternatiw energiýa çeşmelerini ulanmagyň binagärlik çözgütleri”

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň uly mugallymy Ç.Şükürow.

16. “Monumental we monumental-haşam heýkeltaraşlygynyň binagärlik we daşky gurşaw bilen arabaglanşygy”

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň mugallymy O.Utamyşewa.

17. “Köneürgenç binagärçiligi Merkezi Aziýa şäher gurluşygynyň mirasy”

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň ylmy işler boýunça prorektory, s.ö.y.k. N.Ýagşymyradow.

18. “Şir-Kebir we Meşedi-Messirianyň mawzoleýleriniň binagärlik nusgalary”

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň mugallymy Ý.Ýusupowa.

 

III BÖLÜM

Häzirki zaman awtomobil ýollarynyň, köprüleriň we tunelleriň gurluşygy

Geçirilýän ýeri: Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk institutynyň kiçi Mejlisler zaly, 4-nji  gat.

Bölümiň başlygy: Annamuhammet Bagşyýew, Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk institutynyň ylmy işler boýunça prorektory.

Kätip: Aýna Durdymyradowa, Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk institutynyň mugallymy.

Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk institutynyň  ylmy işler boýunça prorektory Annamuhammet Bagşyýewiň giriş sözi.

Çykyşlar

1. “Türkmenistanyň häzirki zaman köpri gurluşygy”

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Baş döwlet seljeriş müdirliginiň başlygy, t.y.k. M.Nepesow.

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Baş döwlet seljeriş müdirliginiň inženeri B.Annaýew.

2. “Ýol gurluşyk ulgamynyň taslama işlerinde ýetilen sepgitler”

“Türkmenawtoýollary” döwlet konserniň Awtomobil ýollaryny ulanmak we ýol hereketini guramak bölüminiň başlygy O.Öwezmyradow.

3. “Innowasion ýol gurluşyk materiallary”

Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk institutynyň mugallymy     A.Durdymyradowa.

4. “Türkmenistanyň şertlerinde awtoulag ýol örtüginiň ygtybarlygyny ýokarlandyrmak”

Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk institutynyň mugallymy T.Kakabaýewa.

5. “Awtomagistral ýollarynyň ugry boýunça bazaltoplastikadan ybarat bolan ýol germewleriniň konstruktiw elementleriniň toplumy”

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň öwreniji mugallymy G.Muhammetgulyýewa.

6. “Türkmenistanyň ýerli materiallaryndan öndürilen bitum pastalarynyň esasyndaky sowuk asfalt-betonyny awtomobil ýollarynda ulanmaklygyň mümkinçilikleri”

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň uly mugallymy Ý.Myradow.

7. “Aşgabat şäherindäki zeýakabaly aragatnaşyk tuneliniň gurluşygynda toplanan tejribeler”

Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň dosenti, t.y.k. N.Nurgeldiýew.

Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň mugallymy A.Garahanow.

8. “Lebap welaýatynda Amyderýanyň üstünden geçýän Türkmenabat-Farap demirýol we awtomobil ýollarynyň köprüleriniň gurluşygy”

Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk institutynyň mugallymy B.Taganow.

9. “Awtomobil ýollaryny gurmagyň meseleleri”

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň uly mugallymy Ý.Myratberdiýew.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby K.Toýjanow.

10. “”

Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk institutynyň uly mugallymy O.Mämiýewa.

Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk institutynyň mugallymy Y.Ymamgulyýew.

11. “Türkmenbaşy Halkara Deňiz Portunyň gurluşygynda imaglumat tehnologiýalary ornaşdyrmagyň mümkinçilikleri”

Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk institutynyň mugallymy O.Mämiýewa.

12. “Uçuş-gonuş zolagynyň durnuklylygyny bahalandyrmak”

Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk institutynyň uly mugallymy M.Atabaýewa.

Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk institutynyň mugallymy H.Rahmanow.

13. “Asfalt-beton ýol örtüklerine bildirilýän esasy talaplar”

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň dekany, uly mugallymy Ý.Myradow.

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag institutynyň baş ylmy işgäri, t.y.k. J.Lewşina.

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag institutynyň barlaghana müdiri S.Gylyjow.

14. “Mineral goşundylaryň asfaltbeton garyndylaryna täsiriniň barlagy”

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag institutynyň barlaghana müdiri S.Gylyjow.

 

IV BÖLÜM

Gurluşyk pudagynyň ekologiki meseleleri. Jemagat hojalygyny dolandyrmagyň ylmy esaslary

Geçirilýän ýeri: Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň  Mejlisler zaly, 3-nji gat.

Bölümiň başlygy: Aşyrmuhammet Myratlyýew, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň ylmy işler boýunça prorektory, uly mugallym.

Kätip: Ogulnabat Nurýagdyýewa, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň mugallymy.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň ylmy işler boýunça prorektory Aşyrmuhammet Myratlyýewiň giriş sözi.

Çykyşlar

1. “Geljekki gurluşykçy inženerleri taýýarlamakda matematikanyň orny barada”

Türkmenistanyň Jemagat hojalygy ministrliginiň baş hünärmeni f.m.y.k. D.Ilmyradow.

2. “AU-N-GAP/N-SI strukturaly ultramelewşe şöhleleriň foto kabul edijilerini gurluşyk we binagärlik pudagynda ulanmaklygyň döwrebap meselesi”

Türkmenistanyň Jemagat hojalygy ministrliginiň Mary şäherindäki Jemagat hojalygy orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy M.Abdyllaýew.

3. “Inženerçilik ugurly orta hünär okuw mekdeplerinde grafiki redaktorlary özleşdirmek”

Türkmenistanyň Jemagat hojalygy ministrliginiň Mary şäherindäki Jemagat hojalygy orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy A.Bekiýewa.

4. “Landşaft binagärliginde Köpetdagyň bezeg ösümlikleriniň fitodizaýnçylyk orny”

Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň mugallymy S.Abdylowa.

Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň mugallymy A.Akmyradow.

5. “Gurluşyk meýdançalarynda we senagatda emele gelýän akyndy suwlaryň arassalanylyşy”

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň uly mugallymy t.y.k. L.Berkeliýewa.

Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň uly mugallymy G.Aşyrowa.

6. “Türkmenistanda gaz turbinaly elektrik beketleriniň gurluşygynda ekologiki meseleleri çözmegiň ugurlary”

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň uly mugallymy t.y.k. S.Daňatarow.

Türkmenistanyň  Energetika ministrliginiň hünärmeni A.Saryýew.

Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň mugallymy N.Daňatarowa.

7. “Demirbeton önümlerini ýylylyk-çyglylyk bilen işlemek prosesinde energiýanyň alternatiw çeşmelerini ulanmagyň gelejegi”

Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň uly mugallymy t.y.k. O.Gurbanýazow.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň uly mugallymy P.Orazow.

8. “Aşgabat şäherindäki serhowuzly seýilgähiň kanalynyň gurluşygynda ekologiki meseleler”

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň dosenti, t.y.k. G.Gylyçdurdyýew.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň dosenti, t.y.k. G.Hojamyradow.

9. “Suw arassalaýjy desgalaryň döwrebap gurluşyklary”

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň rektory, t.y.k. B.Atamanow.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň dalaşgäri M.Kelowa.

10. “Hazirki döwürde jemagat hojalygyny dolandyrmagyň aýratynlyklary”

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň uly mugallymy S.Myradowa.

11. “Gurluşyk karýerlerinde ýüze çykýan ekologiki meseleleri çözmegiň ugurlary”

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň uly mugallymy Ý.Myratberdiýew.

12. “Gaýtadan işleýän senagatlaryň gurluşygynyň ekologik meseleleri”

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň dosenti, t.y.k. Ş.Saryýew.

“Türkmengazüpjünçilik” önümçilik birleşiginiň inženeri A.Saryýewa.

13. “Jemagat hojalygynda dolandyryş işlerini alyp barmagyň esasy ugurlary”

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň öwreniji mugallymy R.Suleýmanow.

14. “Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşygyň seýsmiki howpsuzlygyny üpjün etmegiň ekologiki ähmiýeti”

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag instituty, barlaghana müdiriniň w.w.ý.ý. L.Agaýewa.

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag institutynyň alym kätibi M.Rahmanowa.

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag institutynyň baş ylmy işgäri g.m.y.d. E.Esenow.