Konferensiýalar we seminarlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň fewral aýynyň 2-sine çykaran PB-1182 belgili Buýrugy we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasarynyň 2020-nji ýylyň fewral aýynyň 9-na çykaran 2/49632 belgili haty bilen

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň fewral aýynyň 2-sine çykaran PB-1182 belgili Buýrugy we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasarynyň 2020-nji ýylyň fewral aýynyň 9-na çykaran 2/49632 belgili haty bilen tassyklanan ylmyň ugurlary boýunça aspirantura kabul etmegiň hem-de alymlyk derejelerine dalaşgärlige hasaba almagyň möçberlerini ýerine ýetirmek maksady bilen, şeýle hem Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň 2020-nji ýylyň 3-nji fewralyndaky 14 belgili buýrugyny ýerine ýetirmek maksady bilen, aspirantura  kabul edilýän aspirantyň resminamalary seljerildi. 

ESASY ÖLÇÜT – YGTYBARLYLYK WE HIL

         Taryhy öwrenmek, bulardan başga-da, ol ýa-da beýleki hadysalaryň hakyky manysyna düşünmeklige ýardam berýänligi bilen hem peýdaly. Bu Beýik Ýüpek ýolunyň we döwlet baştutanynyň uly tagallasynyň netijesinde onuň bu günki dikeldilişiniň mysalynda aýdyň görnüp dur. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitaby türkmen halkynyň taryhy ýoluna, onuň ykdysady, ylmy we medeni ösüşe goşandyna obýektiw baha bermäge mümkinçilik berýär.

SEÝSMIKI HOWPA BAHA BERMEK BOÝUNÇA HALKARA TASLAMA

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň

“Türkmenistanyň gurluşygy we binagärligi” atly žurnalynyň 4-nji sanynda Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag institutynyň hünärmenleri L.Agaýewanyň, L.Aşyrowanyň we I.Toplyýewiň ylmy makalasy çap edildi.

 

SEÝSMIKI HOWPA BAHA BERMEK BOÝUNÇA HALKARA TASLAMA

 

2017-nji ýylyn 5-nji oktýabrynda

2017-nji ýylyn 5-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Seýsmologiýa we atmosferanyň fizikasy institutynda Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-baglag instituty bilen bilelikde Aşgabat ýer titremesiniň 69 ýyllygyna bagyşlanyp Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe “Seýsmologiýa we seýsmiki durnukly gurluşygyň wajyp meseleleri” atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi.

Seýsmiki sebitlerde emeli esaslary taýýarlamagyň aýratynlyklary

2017-nji ýylyn 5-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Seýsmologiýa we atmosferanyň fizikasy institutynda Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-baglag instituty bilen bilelikde Aşgabat ýer titremesiniň 69 ýyllygyna bagyşlanyp Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe “Seýsmologiýa we seýsmiki durnukly gurluşygyň wajyp meseleleri” atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi.

2017-nji ýylyň 12-13-nji iýunynda “Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar” atly halkara ylmy maslahaty geçirildi.

 “Täze senagar-innowasion tehnologiýalar” atly I bölüm boýunça Halkara nebit we gaz unwersitetinde geçirilen ylmy maslahatda Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag institutynyň işgärleri möwzuklary bilen çykyş etdiler.

Sagdynlygyň we Ruhubelentligiň ýylynda gurluşyk ulgamyny ösdürmek

2017-nji ýylyň 28-nji aprelinde Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň mejlisler zalynda “Sagdynlygyň we Ruhubelentligiň ýylynda gurluşyk we binagärlik ulgamyny ösdürmek”  atly geçirilen okuw maslahatynda Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag institutynyň “Topraklaryň barlagynyň inžener-geologiki usullary” barlaghanasynyň müdiri Laçyn Aşyrowa “Sagdynlygyň we Ruhubelentligiň ýylynda gurluşyk ulgamyny ösdürmek” atly mowzuk bilen Türkmenistan teleýaýlymynda çykyş etdi.

Işjeň hyzmatdaşlygyň aýdyň ýörelgeleri

28.04.2017ý. Türkmenistanyň  Gurluşyk we binägärlik ministrligiň Zenanlar guramasynyň gurnamagynda geçirilen ýygnaga gatnaşyldy. Institutyň “Gurluşyk materiallarynyň häsiýetleriniň barlagy” barlaghanasynyň müdiri Aýjahan Saparowa “Işjeň hyzmatdaşlygyň aýdyň ýörelgeleri” atly mowzuk bilen Türkmenistan we Altyn Asyp teleýaýlymynda çykyş etdi.

Bagtyýarlyk sagdynlykdan başlanýar

27.04.2017ý. Türkmenistanyň  Gurluşyk we binägärlik ministrligiň mejlisler zalynda, Türkmenistanyň  Gurluşyk we binägärlik ministrligiň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher Geňeşi bilen bilelikde hukuk goraýjy edaralaryň  gatnaşmagynda  ýaşlaryň arasynda  wagyz  nesihat  işleri boýunça ýygnagy geçirildi.

AŞGABAT ŞÄHERINIŇ KÄBIR TOPRAKLARYNYŇ HVSR-SELJERMESINIŇ MAGLUMATLARY BOÝUNÇA SEÝSMIKI HÄSIÝETLERI

Ýusup Çaryýew “Inženerlik seýsmologiýasy” barlaghanasynyň hünärmeni

AŞGABAT ŞÄHERINIŇ KÄBIR TOPRAKLARYNYŇ HVSR-SELJERMESINIŇ MAGLUMATLARY BOÝUNÇA SEÝSMIKI HÄSIÝETLERI

Pages